Dzieci :

1. Wczesna interwencja logopedyczna i neurologopedyczna.

2. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy :

• sygmatyzm (sepelenienie) – nieprawidłowa wymowa głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź ;

• rotacyzm (reranie) – nieprawidłowa realizacja głoski r ;

• ubezdźwięcznianie – wymawianie głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, czyli bez drgań wiązadeł głosowych, tj. b - p, w – f, g – k, d – t, ż – sz, z – s, ź – ś, dz – c, dź – ć ;

• nosowanie – głoski nosowe m, mi, n, ni, ą, ę wymawiane są jak ustane lub odwrotnie – gdy głoski ustne łączą się z rezonansem nosowym ;

• kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k ;

• gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g ;

• lambdacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski l ;

• jąkanie – zaburzenie płynności, tempa i rytmu mówienia, spowodowane nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych ;

• dyslalia całkowita (bełkot) – nieprawidłowa wymowa polegająca na opuszczaniu, zastępowaniu i/lub zniekształcaniu wszystkich albo prawie wszystkich głosek, mowa niezrozumiała lub rozumiana tylko przez najbliższe otoczenie.

3. Terapia opóźnionego rozwoju mowy.

4. Terapia mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym, autyzmem, wadami genetycznymi i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

5. Terapia mowy u dzieci z niedosłuchem.

6. Terapia mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.

7. Nauka czytania i pisania.

8. Konsultacje logopedyczne lub neurologopedyczne

Dorośli :

1. Terapia afazji i dysfazji - zaburzenia mowy polegające na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności budowania i rozumienia tekstów słownych na skutek ogniskowego uszkodzenia ośrodków mowy dominującej półkuli mózgu, spowodowanych udarami, wylewami, urazami czaszki i guzami mózgu.

2. Terapia dysartrii – zaburzenia mowy charakteryzujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne, tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe.

3. Terapia jąkania – zaburzenia płynności mowy wynikającego z dyskoordynacji aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego.

4. Terapia pacjentów po laryngektomii - usunięciu krtani.

5. Korekcja wad wymowy połączona z treningiem prawidłowego oddechu i emisji głosu.

6. Konsultacje logopedyczne i neurologopedyczne

© 2008 - 2012 Gabinet Logopedyczny DIALOG Edyta Stasikowska-Janik :: Realizacja : Pozycjonowanie Rabanet